POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, HOME PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bydgoszczy zobowiązuje się do poszanowania i przestrzegania obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz właściwego zabezpieczenia przekazanych jej danych. Dlatego też, HOME PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wprowadza do użytku politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, w przypadkach, w których HOME PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bydgoszczy jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów, osób zainteresowanych współpracą, bądź odwiedzających stronę internetową.

I. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOME PEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bydgoszczy (85-758), ul. Przemysłowa nr 4A, lok. 319 – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713933, NIP: 9671406449, REGON: 369248518, zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: +48 737 468 027 lub pod adresem e-mail: INFO@HOMEPEAK.PL

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

II. Dane, które o Pani/Panu zbieramy

W sytuacji wykazania zainteresowania stworzoną przez nas ofertą, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do zawarcia z nami umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, umowy sprzedaży nieruchomości lub wynajmu nieruchomości niezbędne są nam dane, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zamieszkania i korespondencji, PESEL, numer rachunku bankowego a także numer dokumentu tożsamości. Natomiast podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie poświęconym plikom cookies.

III. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi oraz okresem przetwarzania, w myśl przepisów RODO:

 • Zawarcie i wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, sprzedaży nieruchomości lub wynajmu nieruchomości – zwane dalej „Umowami” (kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych ze zobowiązaniami stron). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania powyższych Umów.
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron danej Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami Umowy.
 • Rozliczenie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.
 • Wykorzystywanie plików cookies (omówione w pkt IV). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie o zgodę na wykorzystywanie plików cookies przy pierwszym wejściu na stronę internetową). Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
 • Cele związane z profilowaniem (omówione w pkt V). Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane głównie do celów analitycznych lub prognozy Państwa zachowania będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.


IV. Cookies

Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

1. Przedstawiamy funkcje jakie spełniają Cookies (w przypadku dalszych pytań odnośnie funkcjonalności Cookies, zachęcamy do kontaktu z Administratorem):

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies zapewniają sprawnie działanie witryny internetowej i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, zapamiętują ustawienia pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;
 • korzystanie z Google AdSense- skrypt ten jest odpowiedzialny za prezentację, zliczanie kliknięć i dopasowanie reklam do zainteresowań użytkownika.


2. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

3. Przeglądarki internetowe dopuszczają wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, stąd też podczas pierwszych odwiedzin prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Ustawienia plików Cookies można zmienić w przeglądarce internetowej — blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Państwa opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

V. Profilowanie

Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. Google Analytics), w tym również profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i zachowań. Podstawą prawną profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora- np. analiza i optymalizacja). Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania i zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych zawarte są na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

VI. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze lub usprawnienia działalności przedsiębiorstwa (m.in. biuro księgowo – kadrowe, informatyk, prawnik, doradca finansowy, bank, przedsiębiorstwo hostingowe). Proszę pamiętać, że powyżej wskazane podmioty również przetwarzają dane osobowe, stąd też są zobowiązane do stosowania RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom kontroli skarbowej w razie zgłoszenia przez organ żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

W związku z tworzeniem profili przy wykorzystywaniu narzędzi takich jak Google Analytics, Pani/Pana dane (tylko i wyłącznie te zbierane za pomocą cookies, więcej w pkt IV i V) będą przekazywane do Państwa trzeciego (np. USA).

VII. Pani/Pana prawa związane z ochroną danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, jak również prawo do przenoszenia danych, o ile będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ma Pani/Pan prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo zgłosić jej wycofanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Gdy przetwarzamy dane zbierane za pomocą cookies, w większości przypadków Administrator nie jest w stanie ich zidentyfikować, w związku z czym, jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, poprosimy Państwa o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: INFO@HOMEPEAK.PL

VIII. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy i wypełnienia celów przetwarzania

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.